Statut PZTKD

Rozdział I

Nazwa stowarzyszenia, siedziba władz, charakter prawny.

§1

Polski Związek Taekwon-Do, zwany dalej „Związkiem” (w skrócie PZTKD), jest polskim związkiem sportowym w  rozumieniu przepisów ustawy z dn. 25 czerwca 2010 o sporcie. (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami).

§2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Związku — miasto Lublin.

§3

Związek jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządowym i trwałym.

§4

 1. Zwią­zek sa­mo­dziel­nie okre­śla swoje cele, pro­gra­my dzia­ła­nia i struk­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­ne oraz uchwa­la akty we­wnętrz­ne do­ty­czą­ce jego dzia­łal­no­ści.
 2. Zwią­zek jest sto­wa­rzy­sze­niem za­re­je­stro­wa­nym i po­sia­da oso­bo­wość praw­ną.
 3. Zwią­zek jest je­dy­nym re­pre­zen­tan­tem Ta­ekwon-Do w kraju i za gra­ni­cą.

§5

 1. Zwią­zek dzia­ła zgod­nie z usta­wą z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. prawo o sto­wa­rzy­sze­niach /Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi/, usta­wą z dnia 25 czerw­ca 2010 o spo­rcie /Dz. U. Nr 127 poz. 857 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi/, ni­niej­szym sta­tu­tem oraz za ze­zwo­le­niem Mi­ni­stra wła­ści­we­go ds. kul­tu­ry fi­zycz­nej.
 2. W za­kre­sie swo­jej dzia­łal­no­ści Zwią­zek pod­le­ga nad­zo­ro­wi Mi­ni­stra wła­ści­we­go ds. kul­tu­ry fi­zycz­nej.
 3. Or­ga­nem re­je­stro­wym jest Kra­jo­wy Re­jestr Są­do­wy w Lu­bli­nie.

§6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy — do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§8

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§9

Związek w swojej działalności współpracuje z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, pionami sportowymi oraz innymi organizacjami sportowymi i społecznymi.

§10

Wszelka działalność związana z  organizowaniem i uprawianiem Taekwon-Do musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Związku.

Rozdział II

Cele i środki działania.


§11

 1. Celem Związ­ku jest na­ucza­nie, or­ga­ni­za­cja, roz­wój i po­pu­la­ry­za­cja Ta­ekwon-Do w Pol­sce oraz sku­pia­nie sto­wa­rzy­szeń i in­nych jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność w za­kre­sie Ta­ekwon-Do.
 2. Re­pre­zen­to­wa­nie ruchu Ta­ekwon-Do w or­ga­ni­za­cjach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych.
 3. Or­ga­ni­zo­wa­nie współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go w dzie­dzi­nie Ta­ekwon-Do, w szcze­gól­no­ści o tytuł Mi­strza Pol­ski i o Pu­char Pol­ski.
 4. Po­dej­mo­wa­nie dzia­łań na rzecz pro­mo­cji i roz­wo­ju Ta­ekwon-Do w for­mie ama­tor­skiej i  pro­fe­sjo­nal­nej
 5. Po­wo­ły­wa­nie Kadry Na­ro­do­wej oraz przy­go­to­wa­nie jej do mi­strzostw świa­ta lub mi­strzostw Eu­ro­py
 6. Re­ali­za­cja zadań pu­blicz­nych w za­kre­sie wy­mie­nio­nym w art. 4. ust. 1 w pkt 1-33 usta­wy z  dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści po­żyt­ku pu­blicz­ne­go i wo­lon­ta­ria­cie /Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi/.

§12

 1. Związek z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa realizuje swoje cele przez:
  1. opra­co­wy­wa­nie kie­run­ków roz­wo­ju Ta­ekwon-Do (stra­te­gii) w kraju i czu­wa­nie nad ich re­ali­za­cją,
  2. usta­na­wia­nie i re­ali­za­cję reguł spor­to­wych, or­ga­ni­za­cyj­nych i dys­cy­pli­nar­nych we współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym or­ga­ni­zo­wa­nym przez zwią­zek; pro­wa­dze­nie i or­ga­ni­zo­wa­nie:
   1. szko­le­nia za­wod­ni­ków,
   2. szko­le­nia i do­szka­la­nia kadry tre­ner­sko-in­struk­tor­skiej oraz sę­dziów także we współ­pra­cy z od­po­wied­ni­mi in­sty­tu­cja­mi i or­ga­ni­za­cja­mi,
   3. kon­tak­tów spor­to­wych z or­ga­ni­za­cja­mi za gra­ni­cą,
   4. dzia­łal­no­ści wy­cho­waw­czej i po­pu­la­ry­za­tor­skiej w za­kre­sie Ta­ekwon-Do, a także kul­tu­ry fi­zycz­nej i spor­tu,
  3. or­ga­ni­zo­wa­nie lub współ­uczest­ni­cze­nie w or­ga­ni­za­cji za­wo­dów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych,
  4. nada­wa­nie stop­ni szko­le­nio­wych Ta­ekwon-Do zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tej mie­rze prze­pi­sa­mi,
  5. nada­wa­nie klu­bom spor­to­wym li­cen­cji upraw­nia­ją­cych do udzia­łu we współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym,
  6. przy­zna­wa­nie li­cen­cji za­wod­ni­czych,
  7. opi­nio­wa­nie zasad przy­zna­wa­nia i po­zba­wia­nia li­cen­cji za­wod­ni­czych, nada­wa­nie klas spor­to­wych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tej mie­rze prze­pi­sa­mi,
  8. usta­la­nie zasad i trybu zmia­ny przy­na­leż­no­ści do klubu spor­to­we­go za­wod­ni­ka,
  9. pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści w za­kre­sie spor­tu pro­fe­sjo­nal­ne­go,
  10. okre­śla­nie szcze­gó­ło­wych praw i obo­wiąz­ków za­wod­ni­ków, w tym sta­tus za­wod­ni­ka ama­to­ra i  za­wod­ni­ka pro­fe­sjo­na­li­sty,
  11. przy­zna­wa­nie li­cen­cji sę­dziow­skich i okre­śla­nie nie­zbęd­nych wa­run­ków, jakie na­le­ży za­pew­nić sę­dziom Ta­ekwon-Do dla umoż­li­wie­nia im wy­peł­nia­nia swo­jej funk­cji,
  12. czu­wa­nie nad na­le­ży­tym po­zio­mem etycz­nym Ta­ekwon-Do,
  13. usta­la­nie i przy­go­to­wy­wa­nie kadry na­ro­do­wej do udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wym współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym,
  14. re­pre­zen­to­wa­nie Ta­ekwon-Do w mię­dzy­na­ro­do­wych or­ga­ni­za­cjach spor­to­wych oraz or­ga­ni­zo­wa­nie udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wym współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym,
  15. spra­wo­wa­nie wszech­stron­nej opie­ki szko­le­nio­wej i wy­cho­waw­czej nad człon­ka­mi sto­wa­rzy­szeń spor­to­wych wcho­dzą­cych w skład Związ­ku oraz kon­tro­li nad prze­strze­ga­niem przez nich sta­tu­tu, po­sta­no­wień i re­gu­la­mi­nów oraz prze­pi­sów i zasad upra­wia­nia spor­tów walki, wy­da­wa­nie i roz­po­wszech­nia­nie ksią­żek, pod­ręcz­ni­ków, skryp­tów, pu­bli­ka­cji, gazet, bro­szur, i in­nych ma­te­ria­łów szko­le­nio­wo-in­for­ma­cyj­nych do­ty­czą­cych Ta­ekwon-Do i po­krew­nych dys­cy­plin spor­to­wych,
  16. dys­try­bu­cję i wy­twa­rza­nie spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu spor­to­we­go, urzą­dzeń, przy­bo­rów i  przy­rzą­dów nie­zbęd­nych do upra­wia­nia Ta­ekwon-Do,
  17. okre­śla­nie zasad i trybu po­stę­po­wa­nia dys­cy­pli­nar­ne­go oraz or­ga­nów pro­wa­dzą­cych to po­stę­po­wa­nie, w tym kom­pe­ten­cje tych or­ga­nów, tryb po­stę­po­wa­nia oraz ro­dza­je i  wy­so­kość wy­mie­rza­nych kar,
  18. sto­so­wa­nie zasad na ja­kich do Try­bu­na­łu PKOl mogą być za­skar­ża­ne de­cy­zje dys­cy­pli­nar­ne lub re­gu­la­mi­no­we wła­ści­wych or­ga­nów Związ­ku:
   1. wy­klu­cza­nie lub skre­śla­nie ze Związ­ku klubu lub or­ga­ni­za­cji spor­to­wej: za­wod­ni­ka, sę­dzie­go lub dzia­ła­cza spor­to­we­go,
   2. dys­kwa­li­fi­ka­cja do­ży­wot­nia lub cza­so­wa osób, o któ­rych mowa w pkt. „a”,
   3. po­zba­wia­nie za­wod­ni­ka lub dru­ży­ny wy­wal­czo­ne­go ty­tu­łu we współ­za­wod­nic­twie kra­jo­wym,
   4. zakaz re­pre­zen­to­wa­nia Ta­ekwon-Do we współ­za­wod­nic­twie mię­dzy­na­ro­do­wym.
  19. inne dzia­ła­nia re­ali­zu­ją­ce cele sta­tu­to­we Związ­ku.
 2. Dla zapewnienia środków na realizację celów, o których mowa w ust.1, Związek może prowadzić działalność gospodarczą, powoływać lub przystąpić do innych organizacji w granicach prawem dopuszczonych.
 3. Dla realizacji swoich celów, o których mowa w ust.1, Związek może zatrudniać pracowników specjalistów w swoich dziedzinach, w tym także członków Zarządu jeżeli zachodzi taka konieczność.

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.


§13

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§14

Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe prowadzące szkolenie w zakresie Taekwon-Do.

§15

Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem Związku nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego w  współzawodnictwie sportowym Taekwon-Do.

§16

 1. Człon­kiem wspie­ra­ją­cym może być:
  1. inny klub, niż wy­mie­nio­ny w §14, który pro­wa­dzi szko­le­nie w za­kre­sie Ta­ekwon-Do, po­sia­da od­ręb­ną sek­cję i kadrę szko­le­nio­wą Ta­ekwon-Do oraz zgło­si chęć przy­na­leż­no­ści, zo­bo­wią­że się do prze­strze­ga­nia po­sta­no­wień sta­tu­tu Związ­ku i  za­de­kla­ru­je pomoc fi­nan­so­wą lub or­ga­ni­za­cyj­ną na rzecz Związ­ku,
  2. osoba praw­na, która zgło­si chęć przy­na­leż­no­ści, zo­bo­wią­że się do prze­strze­ga­nia sta­tu­tu Związ­ku i za­de­kla­ru­je pomoc fi­nan­so­wą lub or­ga­ni­za­cyj­ną na rzecz Związ­ku,
 2. Człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy dzia­ła­ją w Związ­ku za po­śred­nic­twem swo­je­go przed­sta­wi­cie­la.

§17

 1. God­ność człon­ka ho­no­ro­we­go na­da­je na wnio­sek Za­rzą­du Walny Zjazd De­le­ga­tów oso­bom fi­zycz­nym szcze­gól­nie za­słu­żo­nym dla roz­wo­ju Ta­ekwon-Do.
 2. Człon­ko­stwa ho­no­ro­we­go po­zba­wia na wnio­sek Za­rzą­du Walny Zjazd De­le­ga­tów.
 3. Człon­ko­wie ho­no­ro­wi są zwol­nie­ni z opła­ca­nia skła­dek człon­kow­skich.

§18

Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje uchwałą Zarządu Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§19

 1. Człon­ko­wie zwy­czaj­ni Związ­ku mają prawo do:
  1. bier­ne­go i czyn­ne­go prawa wy­bor­cze­go do władz Związ­ku,
  2. zgła­sza­nia po­stu­la­tów i wnio­sków wobec władz Związ­ku,
  3. ko­rzy­sta­nia z upraw­nień człon­kow­skich wy­ni­ka­ją­cych ze sta­tu­tu,
  4. po­sia­da­nia li­cen­cji człon­kow­skiej,
  5. ko­rzy­sta­nia z re­ko­men­da­cji, gwa­ran­cji i opie­ki Związ­ku w swo­jej dzia­łal­no­ści,
  6. ko­rzy­sta­nia z in­nych moż­li­wo­ści, jakie stwa­rza swoim człon­kom Zwią­zek.
 2. Człon­ko­wie ho­no­ro­wi i wspie­ra­ją­cy po­sia­da­ją wszyst­kie prawa człon­ków zwy­czaj­nych z wy­jąt­kiem czyn­ne­go prawa wy­bor­cze­go i głosu sta­no­wią­ce­go na Wal­nym Zjeź­dzie De­le­ga­tów.

§20

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 1. ak­tyw­nej dzia­łal­no­ści na rzecz roz­wo­ju i pod­no­sze­nia po­zio­mu spor­to­we­go Związ­ku,
 2. prze­strze­ga­nia zasad sta­tu­tu, re­gu­la­mi­nów oraz prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­cych w Związ­ku,
 3. dba­nia o swój wy­so­ki po­ziom mo­ral­ny i etycz­ny,
 4. dba­nia o dobre imię Związ­ku,
 5. opła­ca­nia skład­ki człon­kow­skiej w wy­so­ko­ści i ter­mi­nach okre­ślo­nych przez wła­dze Związ­ku,

Swoje prawa i obowiązki członek Związku realizuje poprzez swoich przedstawicieli.

§21

Członkowie zwyczajni i  wspierający mogą nawiązywać kontakty sportowe z organizacjami zagranicznymi po wcześniejszym poinformowaniu Zarządu Związku.

§22

Członkostwo zwyczajne i  wspierające Związku ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. utraty osobowości prawnej lub zaprzestania działalności w zakresie Taekwon-Do,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres roku po uprzednim upomnieniu,
 4. wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie,
 5. likwidacji bądź postawienia w stan upadłości członka.

§23

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. W przy­pad­ku na­ru­sze­nia przez człon­ka Związ­ku po­sta­no­wień sta­tu­tu, re­gu­la­mi­nów lub uchwał władz Związ­ku, Za­rzą­do­wi przy­słu­gu­je prawo do:
  1. zwró­ce­nia uwagi na do­strze­żo­ne uchy­bie­nia i żą­da­nie ich usu­nię­cia w okre­ślo­nym ter­mi­nie,
  2. od­mó­wie­nia po­mo­cy i po­par­cia do czasu usu­nię­cia uchy­bień,
  3. za­wie­sze­nia w pra­wach człon­ka na okres nie dłuż­szy niż trzy mie­sią­ce: za­wie­sze­nie po­le­ga na okre­so­wym po­zba­wie­niu upraw­nień sta­tu­to­wych, w szcze­gól­no­ści prawa do udzia­łu w sys­te­mie roz­gry­wek spor­to­wych, nada­wa­nia stop­ni szko­le­nio­wych, 
  4. wy­klu­cze­nie człon­ka za dzia­łal­ność na szko­dę Związ­ku po uprzed­nio prze­pro­wa­dzo­nym po­stę­po­wa­niu wy­ja­śnia­ją­cym przez Ko­mi­sję Dys­cy­pli­nar­ną.
 2. Od uchwa­ły Za­rzą­du Związ­ku o za­wie­sze­niu lub wy­klu­cze­niu przy­słu­gu­je prawo od­wo­ła­nia do Wal­ne­go Zjaz­du De­le­ga­tów w ter­mi­nie 30 dni od daty do­rę­cze­nia uchwa­ły za po­śred­nic­twem Za­rzą­du.

Rozdział IV

Władze Związku.


§24

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§25

 1. Ka­den­cja władz Związ­ku trwa 4 lata, a ich wybór od­by­wa się w gło­so­wa­niu taj­nym lub jaw­nym, w za­leż­no­ści od uchwa­ły Wal­ne­go Zjaz­du De­le­ga­tów.
 2. Człon­ko­wie władz peł­nią swoje funk­cje spo­łecz­nie. Wy­ją­tek sta­no­wi urzę­du­ją­cy czło­nek Za­rzą­du.
 3. Je­że­li inne po­sta­no­wie­nia sta­tu­tu nie sta­no­wią ina­czej, uchwa­ły władz za­pa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów.

§26

Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 osób pochodzących z wyboru.

§27

 1. Człon­ko­wie władz Związ­ku, któ­rzy uchy­la­ją się od wy­peł­nie­nia przy­ję­tych obo­wiąz­ków i nie biorą bez uspra­wie­dli­wie­nia udzia­łu w trzech ko­lej­nych po­sie­dze­niach władz, mogą być za­wie­sze­ni w pra­wach człon­ka tych władz do naj­bliż­sze­go Wal­ne­go Zjaz­du De­le­ga­tów.
 2. Uchwa­łę o za­wie­sze­niu po­dej­mu­ją od­po­wied­nie wła­dze, po prze­pro­wa­dze­niu po­stę­po­wa­nia wy­ja­śnia­ją­ce­go.

Walny Zjazd Delegatów


§28

 1. Naj­wyż­szą wła­dzą Związ­ku jest Walny Zjazd De­le­ga­tów zwo­ły­wa­ny przez Za­rząd nie rza­dziej niż dwa razy w ciągu ka­den­cji. Walny Zjazd De­le­ga­tów może być zwy­czaj­ny lub nad­zwy­czaj­ny.
 2. Walny Zjazd De­le­ga­tów spra­woz­daw­czo-wy­bor­czy zwo­ły­wa­ny jest przez Za­rząd co czte­ry lata, w ter­mi­nie nie póź­niej­szym niż jeden mie­siąc przed upły­wem ka­den­cji ustę­pu­ją­ce­go Za­rzą­du.
 3. Walny Zjazd De­le­ga­tów jest wład­ny do po­dej­mo­wa­nia uchwał przy obec­no­ści, co naj­mniej po­ło­wy de­le­ga­tów w pierw­szym ter­mi­nie, a w dru­gim ter­mi­nie bez wzglę­du na ilość obec­nych.

§29

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwa­la­nie ge­ne­ral­nych kie­run­ków dzia­łal­no­ści Związ­ku,
 2. roz­pa­try­wa­nie i przyj­mo­wa­nie spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści ustę­pu­ją­cych władz Związ­ku,
 3. udzie­la­nie ab­so­lu­to­rium ustę­pu­ją­ce­mu Za­rzą­do­wi na wnio­sek Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej,
 4. wybór Pre­ze­sa,
 5. wybór człon­ków Za­rzą­du i Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej,
 6. nada­wa­nie i po­zba­wia­nie god­no­ści człon­ka ho­no­ro­we­go,
 7. po­dej­mo­wa­nie uchwał o zmia­nach w sta­tu­cie i roz­wią­za­niu się Związ­ku,
 8. roz­pa­try­wa­nie od­wo­łań od uchwał Za­rzą­du:
  1. w spra­wie wy­klu­cze­nia i za­wie­sze­nia w pra­wach człon­ka Związ­ku,
  2. wnie­sio­nych przez człon­ków Związ­ku,
 9. co­rocz­ne roz­pa­try­wa­nie spo­rzą­dzo­ne­go przez Za­rząd spra­woz­da­nia ze swo­jej dzia­łal­no­ści oraz spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go Związ­ku oce­nio­ne­go przez bie­głe­go re­wi­den­ta.
 10. po­dej­mo­wa­nie uchwał w spra­wach ma­jąt­ko­wych Związ­ku,
 11. za­twier­dza­nie re­gu­la­mi­nów dzia­ła­nia Za­rzą­du, Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej i Ko­mi­sji Dys­cy­pli­nar­nej, uchwa­la­nie re­gu­la­mi­nu obrad Wal­ne­go Zjaz­du De­le­ga­tów,
 12. roz­pa­try­wa­nie skarg człon­ków Związ­ku na dzia­łal­ność Za­rzą­du.

§30

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. z gło­sem sta­no­wią­cym — de­le­ga­ci człon­ków zwy­czaj­nych, wy­bra­ni na zjaz­dach lub ze­bra­niach jed­no­stek lub or­ga­ni­za­cji okre­ślo­nych we­dług klu­cza wy­bor­cze­go: 1 klub człon­kow­ski — 1 de­le­gat,
 2. z gło­sem do­rad­czym — człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy, człon­ko­wie ho­no­ro­wi, człon­ko­wie ustę­pu­ją­cych władz oraz za­pro­sze­ni go­ście.

§31

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem.

§32

 1. Nad­zwy­czaj­ny Walny Zjazd De­le­ga­tów może być zwo­ła­ny z ini­cja­ty­wy Za­rzą­du, na wnio­sek Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej, co naj­mniej 1/2 ogól­nej licz­by człon­ków zwy­czaj­nych Związ­ku lub uchwa­ły Wal­ne­go Zjaz­du De­le­ga­tów.
 2. Nad­zwy­czaj­ny Walny Zjazd De­le­ga­tów zwo­ły­wa­ny jest przez Za­rząd Związ­ku w ter­mi­nie 2 mie­się­cy od daty zgło­sze­nia wnio­sku i ob­ra­du­je nad spra­wa­mi, dla któ­rych zo­stał po­wo­ła­ny.
 3. W Nad­zwy­czaj­nym Wal­nym Zjeź­dzie De­le­ga­tów biorą udział de­le­ga­ci wy­bra­ni zgod­nie z klu­czem wy­bor­czym na ostat­ni Walny Zjazd De­le­ga­tów.

Zarząd Związku.


§33

 1. Za­rząd Związ­ku skła­da się z 9 do 11 człon­ków, w tym pre­ze­sa, 3 do 5 wi­ce­pre­ze­sów i  ewen­tu­al­nie se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go.
 2. Pre­zes Związ­ku wy­bie­ra­ny jest przez Walny Zjazd De­le­ga­tów w dro­dze od­dziel­ne­go gło­so­wa­nia.
 3. Funk­cję Pre­ze­sa Za­rzą­du Związ­ku można peł­nić nie dłu­żej niż przez 2 na­stę­pu­ją­ce po sobie ka­den­cje.
 4. Za­rząd pra­cu­je w opar­ciu o re­gu­la­min dzia­ła­nia za­twier­dzo­ny przez Walny Zjazd De­le­ga­tów.

§34

Członek zarządu Związku nie może:

 1. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku;
 2. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
 3. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

§35

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. re­pre­zen­to­wa­nie Związ­ku na ze­wnątrz oraz dzia­ła­nie w jego imie­niu,
 2. re­ali­zo­wa­nie za­rzą­dzeń Mi­ni­stra wła­ści­we­go ds. kul­tu­ry fi­zycz­nej w  za­kre­sie roz­wo­ju Ta­ekwon-Do oraz wy­ko­ny­wa­nie uchwał Wal­ne­go Zjaz­du De­le­ga­tów,
 3. wy­stę­po­wa­nie do Mi­ni­stra wła­ści­we­go do spraw kul­tu­ry fi­zycz­nej w  spra­wach do­ty­czą­cych dzia­łal­no­ści Związ­ku,
 4. za­rzą­dza­nie ma­jąt­kiem i fun­du­sza­mi Związ­ku zgod­nie z prze­pi­sa­mi,
 5. uchwa­la­nie wy­so­ko­ści wpi­so­we­go i skład­ki człon­kow­skiej,
 6. uchwa­la­nie pla­nów dzia­ła­nia i pla­nów fi­nan­so­wych Związ­ku,
 7. opi­nio­wa­nie sta­tu­tów okrę­go­wych związ­ków Ta­ekwon-Do,
 8. ocena dzia­łal­no­ści okrę­go­wych związ­ków Ta­ekwon-Do,
 9. roz­pa­try­wa­nie od­wo­łań od po­sta­no­wień okrę­go­wych związ­ków Ta­ekwon-Do,
 10. re­pre­zen­to­wa­nie Związ­ku w mię­dzy­na­ro­do­wych or­ga­ni­za­cjach spor­to­wych,
 11. po­wo­ły­wa­nie i nad­zo­ro­wa­nie oraz roz­wią­zy­wa­nie ko­mi­sji pro­ble­mo­wych, Rady In­struk­to­rów i  Tre­ne­rów oraz uchwa­la­nie re­gu­la­mi­nów dzia­ła­nia tych or­ga­nów,
 12. roz­strzy­ga­nie spo­rów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Związ­ku i jego człon­ków,
 13. po­wo­ły­wa­nie Ko­mi­sji Dys­cy­pli­nar­nej,
 14. po­dej­mo­wa­nie uchwał w spra­wach nie za­strze­żo­nych do kom­pe­ten­cji in­nych władz Związ­ku,
 15. usta­la­nie cen­tral­ne­go ka­len­da­rza im­prez,
 16. wy­stę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia lub ode­bra­nia ho­no­ro­we­go człon­ko­stwa,
 17. po­dej­mo­wa­nie uchwał w spra­wach przy­ję­cia lub usta­nia człon­ko­stwa,
 18. po­dej­mo­wa­nie uchwał w spra­wach nada­wa­nia i co­fa­nia li­cen­cji człon­kow­skich, za­wod­ni­czych, sę­dziow­skich i tre­ner­skich,
 19. zwo­ły­wa­nie Wal­ne­go Zjaz­du De­le­ga­tów,
 20. kie­ro­wa­nie bie­żą­cą pracą Związ­ku,
 21. roz­pa­try­wa­nie wnio­sków Ko­mi­sji Dys­cy­pli­nar­nej o na­ło­że­nie kar na: człon­ków Związ­ku, dzia­ła­czy, za­wod­ni­ków, tre­ne­rów i in­struk­to­rów, sę­dziów.
 22. inne, za­war­te w §23.

§36

 1. Po­sie­dze­nia Za­rzą­du od­by­wa­ją się w miarę po­trzeb, nie rza­dziej niż raz na 6 mie­się­cy.
 2. Uchwa­ły Za­rzą­du za­pa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 1/2 człon­ków Za­rzą­du, w tym pre­ze­sa lub jed­ne­go z wi­ce­pre­ze­sów. W przy­pad­ku rów­no­ści gło­sów, de­cy­du­je głos prze­wod­ni­czą­ce­go ze­bra­nia.

§37

 • W okre­sie mię­dzy po­sie­dze­nia­mi Za­rzą­du, dzia­łal­no­ścią bie­żą­cą Związ­ku kie­ru­je urzę­du­ją­cy czło­nek Za­rzą­du lub upo­waż­nio­ny przez Za­rząd czło­nek Za­rzą­du.

§38

Przy Zarządzie Związku mogą działać Komisje Problemowe, jako organy doradcze i opiniodawcze. Organy te powołuje Zarząd Związku, a ich działalność prowadzona jest w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna.


§39

 1. Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na skła­da się z 3-5 człon­ków, w tym prze­wod­ni­czą­ce­go, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go i se­kre­ta­rza.
 2. Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na prze­pro­wa­dza co naj­mniej raz w roku kon­tro­lę ca­ło­kształ­tu dzia­łal­no­ści Związ­ku, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem go­spo­dar­ki fi­nan­so­wej pod wzglę­dem ce­lo­wo­ści, rze­tel­no­ści i go­spo­dar­no­ści.
 3. Pro­to­ko­ły z prze­pro­wa­dzo­nych kon­tro­li Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na przed­kła­da Za­rzą­do­wi.
 4. Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na ma prawo wy­stą­pie­nia do Za­rzą­du z wnio­ska­mi wy­ni­ka­ją­cy­mi z usta­leń kon­tro­li i żą­da­nia wy­ja­śnień oraz usu­nię­cia nie­pra­wi­dło­wo­ści.
 5. Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej lub upo­waż­nio­ny czło­nek Ko­mi­sji może brać udział w po­sie­dze­niach Za­rzą­du i in­nych or­ga­nów Związ­ku z gło­sem do­rad­czym.
 6. Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na przed­kła­da Wal­ne­mu Zjaz­do­wi De­le­ga­tów spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Za­rzą­du wraz z wnio­skiem o udzie­le­nie lub nie­udzie­le­nie ab­so­lu­to­rium. W przy­pad­ku nie udzie­le­nia ab­so­lu­to­rium przez WZD człon­ko­wie władz Związ­ku nie mogą kan­dy­do­wać w naj­bliż­szych wy­bo­rach.
 7. Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na dzia­ła w opar­ciu o re­gu­la­min za­twier­dzo­ny przez Walny Zjazd De­le­ga­tów.

Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia.


§40

Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Związku osób.

§41

Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych zawodnikom, instruktorom, trenerom i  działaczom.

Rozdział VI

Rozstrzyganie sporów i kary.


§42

 1. W Związ­ku dzia­ła Ko­mi­sja Dys­cy­pli­nar­na, która po­wo­ły­wa­na jest do roz­strzy­ga­nia kon­kret­nych spraw przez Za­rząd.
 2. Ko­mi­sja Dys­cy­pli­nar­na po prze­pro­wa­dze­niu po­stę­po­wa­nia wy­ja­śnia­ją­ce­go skła­da sto­sow­ny wnio­sek do Za­rzą­du.
 3. Od de­cy­zji Za­rzą­du w spra­wach na­ło­że­nia kar przy­słu­gu­je od­wo­ła­nie do WZD, jako dru­giej in­stan­cji, w ter­mi­nie do 30 dni od daty otrzy­ma­nia de­cy­zji Za­rzą­du.
 4. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach dotyczących dopingu będą realizowane przez Panel Dyscyplinarny przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami.

§43

Przewiduje się następujące rodzaje kar:

 1. zwró­ce­nie uwagi na do­strze­żo­ne uchy­bie­nia i żą­da­nie ich usu­nię­cia w okre­ślo­nym ter­mi­nie,
 2. od­mó­wie­nie po­mo­cy i po­par­cia do czasu usu­nię­cia uchy­bień,
 3. upo­mnie­nie,
 4. na­ga­na,
 5. kara fi­nan­so­wa,
 6. za­wie­sze­nie w pra­wach człon­ka na okres nie dłuż­szy niż trzy mie­sią­ce: za­wie­sze­nie po­le­ga na okre­so­wym po­zba­wie­niu upraw­nień sta­tu­to­wych, w szcze­gól­no­ści prawa do udzia­łu w  sys­te­mie roz­gry­wek spor­to­wych, nada­wa­nia stop­ni szko­le­nio­wych, wy­klu­cze­nie człon­ka za dzia­łal­ność na szko­dę Związ­ku po uprzed­nio prze­pro­wa­dzo­nym po­stę­po­wa­niu wy­ja­śnia­ją­cym przez Ko­mi­sję Dys­cy­pli­nar­ną.

§44

Do kom­pe­ten­cji Ko­mi­sji Dys­cy­pli­nar­nej na­le­ży:

 1. wnio­sko­wa­nie do Za­rzą­du w spra­wach zwią­za­nych z na­ru­sze­niem, w cza­sie lub w związ­ku z  za­wo­da­mi spor­to­wy­mi reguł tech­nicz­nych i dys­cy­pli­nar­nych,
 2. okre­śla­nie zasad i trybu zmia­ny przy­na­leż­no­ści za­wod­ni­ków do in­nych klu­bów,
 3. roz­pa­try­wa­nie skarg człon­ków Związ­ku i ich przed­sta­wi­cie­li,
 4. prze­pro­wa­dza­nie po­stę­po­wań wy­ja­śnia­ją­cych na wnio­sek Za­rzą­du,
 5. opra­co­wa­nie re­gu­la­mi­nu dys­cy­pli­nar­ne­go Związ­ku,
 6. wnio­sko­wa­nie do WZD lub do Za­rzą­du o na­ło­że­nie kar na:
  1. człon­ków Związ­ku,
  2. dzia­ła­czy,
  3. za­wod­ni­ków,
  4. tre­ne­rów i in­struk­to­rów,
  5. sę­dziów
 7. Osta­tecz­ne de­cy­zje dys­cy­pli­nar­ne mogą być za­skar­ża­ne do Try­bu­na­łu Ar­bi­tra­żo­we­go do Spraw Spor­tu w na­stę­pu­ją­cych spra­wach:
 1. wy­klu­cze­nie lub skre­śle­nie ze Związ­ku, klubu lub or­ga­ni­za­cji spor­to­wej, za­wod­ni­ka, sę­dzie­go lub dzia­ła­cza spor­to­we­go;
 2. dys­kwa­li­fi­ka­cja do­ży­wot­nia lub cza­so­wa osób, o któ­rych mowa w pkt 1;
 3. po­zba­wie­nie za­wod­ni­ka lub ze­spo­łu spor­to­we­go ty­tu­łu mi­strza kraju albo zdo­byw­cy Pu­cha­ru Pol­ski;
 4. prze­nie­sie­nie ze­spo­łu spor­to­we­go do niż­szej klasy roz­gry­wek;
 5. zakaz re­pre­zen­to­wa­nia spor­tu pol­skie­go w za­wo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych lub mię­dzy­na­ro­do­wych roz­gryw­kach pu­cha­ro­wych.
 1. Prawo za­skar­że­nia de­cy­zji dys­cy­pli­nar­nych lub re­gu­la­mi­no­wych wła­ści­wych or­ga­nów pol­skich związ­ków spor­to­wych przy­słu­gu­je po­nad­to oso­bie upraw­nio­nej, je­że­li de­cy­zje te zo­sta­ły wy­da­ne z ra­żą­cym na­ru­sze­niem prze­pi­sów prawa, sta­tu­tów i re­gu­la­mi­nów lub stro­na zo­sta­ła po­zba­wio­na prawa do obro­ny.

 

Rozdział VII

Majątek i  fundusze Związku.


§45

 1. Ma­ją­tek Związ­ku sta­no­wią nie­ru­cho­mo­ści, ru­cho­mo­ści i fun­du­sze.
 2. Na fun­du­sze Związ­ku skła­da­ją się:
  1. wpły­wy z za­wo­dów i po­ka­zów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Zwią­zek,
  2. do­ta­cje i sub­wen­cje
  3. skład­ki rocz­ne człon­ków Związ­ku,
  4. da­ro­wi­zny, spad­ki, wpły­wy z re­kla­my i spon­so­rin­gu,
  5. wpły­wy z dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej pro­wa­dzo­nej przez Zwią­zek,
  6. inne wpły­wy uzy­ska­ne z dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej Związ­ku,
  7. inne wpły­wy.

§46

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§47

Związek może zaciągać kredyty i pożyczki.

§48

Zakres i zasady działalności finansowej Związku ustala Walny Zjazd Delegatów.

§49

Niedopuszczalne jest:

 1. Udzie­la­nie po­ży­czek lub za­bez­pie­cza­nie zo­bo­wią­zań ma­jąt­kiem Związ­ku w sto­sun­ku do jego człon­ków, człon­ków or­ga­nów lub pra­cow­ni­ków oraz osób, z któ­ry­mi pra­cow­ni­cy po­zo­sta­ją w związ­ku mał­żeń­skim albo sto­sun­ku po­kre­wień­stwa lub po­wi­no­wac­twa w linii pro­stej, po­kre­wień­stwa lub po­wi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia albo są zwią­za­ni z ty­tu­łu przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub ku­ra­te­li, zwane dalej „oso­ba­mi bli­ski­mi".
 2. Prze­ka­zy­wa­nie ma­jąt­ku Związ­ku na rzecz swo­ich człon­ków, człon­ków or­ga­nów lub pra­cow­ni­ków oraz ich osób bli­skich, na za­sa­dach in­nych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich, a w szcze­gól­no­ści je­że­li prze­ka­za­nie na­stę­pu­je bez­płat­nie lub na pre­fe­ren­cyj­nych wa­run­kach.
 3. Wy­ko­rzy­sty­wa­nie ma­jąt­ku Związ­ku na rzecz człon­ków, człon­ków or­ga­nów lub pra­cow­ni­ków oraz ich osób bli­skich na za­sa­dach in­nych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich chyba, że to wy­ko­rzy­sta­nie wy­ni­ka bez­po­śred­nio ze sta­tu­to­we­go celu Związ­ku.
 4. Do­ko­ny­wa­nie za­ku­pu na szcze­gól­nych za­sa­dach to­wa­rów i usług od pod­mio­tów, w któ­rych uczest­ni­czą człon­ko­wie Związ­ku, człon­ko­wie jego or­ga­nów lub pra­cow­ni­cy oraz ich osób bli­skich.

§50

Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z prowadzenia działalności statutowej Związku jest przeznaczony w całości na cele statutowe Związku.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku.


§51

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.

§52

Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

 

Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów PZTKD
z dn. 22 października 2016 r., Warszawa


Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Statut Polskiego Związku Taekwon-Do
Wprowadził/a do BIP: Witold Brzozowski
Data udostępnienia w BIP: 2012-11-30 14:24:34
Wytworzył/a informacje/dokument: Małgorzata Łoboda
Ostatnia aktualizacja 2018-11-06 10:36:20
Skip to main content