Zamówienia publiczne

Lublin: Zakup biletów lotniczych dla Reprezentacji Polski udającej się na Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Nowej Zelandii w Wellington w dn. 3.03-15.03.2011 r.
Numer ogłoszenia: 21752 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Związek Taekwon-do, ul. Milenijna 5/B, 20-884 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 743 01 50, faks 81 743 11 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pozarządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów lotniczych dla Reprezentacji Polski udającej się na Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Nowej Zelandii w Wellington w dn. 3.03-15.03.2011 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup biletów lotniczych dla 40 osobowej grupy - Reprezentacji Polski udającej się na Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Nowej Zelandii w Wellington w dn. 3.03-15.03.2011 r. Wylot ekipy z Warszawy w dniu 3.03.2011r. Powrót ekipy - wylot z Welllingon w dniu 14.03.2011 r. Zapewnienie jak najmniejszej liczby przesiadek i jak najbardziej korzystnych warunków przelotu. Połączenie nie może uwzględniać dodatkowych dni podróży pomiędzy przesiadkami. Termin wylotu i przylotu jest obligatoryjny..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.40.00.00-2, 63.51.50.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o., 3 Maja 9A, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268595,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 268595,26

 • Oferta z najniższą ceną: 268595,26 / Oferta z najwyższą ceną: 268595,26

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienia udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, oraz ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia.
  Zamówienie dotyczy nabycia biletów lotniczych dla 40 osobowej Reprezentacji Polski Taekwon-do udającej się na Mistrzostwa Świata Taekwon-do, które mają odbyć się w terminie 5.03-15.03.2011 r. w Nowej Zelandii w Wellington, przy czym wylot musi nastąpić najpóźniej 3 marca 2011r. Ponieważ dużą część grupy stanowią nieletni wymagający opieki trenerów, a organizator Mistrzostw zapewnia transport z lotniska do miejsca odbywania zawodów, ekipa musi wspólnie odbyć lot, w związku z czym oferta biura podróży musi obejmować usługę dla wszystkich osób jednocześnie.
  Dodatkowo na wybór tego trybu miał fakt, że o wysokości środków finansowych, którymi będziemy dysponować, dowiedzieliśmy się w dniu 1.02.2011 r., a umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na szczegółowe zadania została podpisana w dn. 3.02.2011 r.. Pierwsze środki finansowe w roku 2011 otrzymaliśmy w dniu 4.02.2011 r., Jeszcze tego samego dnia zwróciliśmy się do biur podróży z prośbą o przedstawienie ofert z możliwością realizacji przelotu dla grupy 40 osobowej i o pilną rezerwację połączeń. Wybór tego trybu spowodowany jest także obowiązującymi nas przepisami Międzynarodowej Federacji Taekwon-do, które nakładają obowiązek zgłoszenia ekipy do współzawodnictwa i podania terminów lotu, pobytu i innych szczegółów w terminie do dnia 10.02.2011 r.


Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zamówienia publiczne
Wprowadził/a do BIP: Witold Brzozowski
Data udostępnienia w BIP: 2011-02-14 19:01:11
Wytworzył/a informacje/dokument: Małgorzata Łoboda
Ostatnia aktualizacja 2011-02-14 19:01:11
Skip to main content